Giovanni Havet

advocaat

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door het advocatenkantoor Giovanni Havet (hierna genoemd: het kantoor), en de advocaten en medewerkers die deel uitmaken van het kantoor.
  2. De aansprakelijkheid van het kantoor en de advocaten die er deel van uitmaken, is beperkt tot het bedrag van de maximale dekking van de door hen onderschreven verzekeringspolissen beroepsaansprakelijkheid (waarvan het bedrag en desgevallend een attest op verzoek van de cliënt kunnen worden meegedeeld), en tot wat daadwerkelijk door de verzekeraar uitgekeerd wordt, binnen de grenzen van de dekking. In geval er om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar zou plaatsvinden, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot 50.000,00 €.
  3. Tenzij anders overeengekomen, zijn het kantoor en de advocaten die er deel van uitmaken niet aansprakelijk voor de prestaties van derden waarop zij of de cliënt een beroep doen.
  4. De facturen van het kantoor zijn tenzij andersluidende mededeling betaalbaar binnen de 30 dagen na verzendingsdatum. Bij gebrek aan tijdige betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet (desgevallend conform de Wet Betalingsachterstand), en een forfaitaire vergoeding van 10% van de hoofdsom. Klachten of opmerkingen over de facturen dienen op straffe van verval te worden geformuleerd binnen de 15 dagen na verzendingsdatum.
  5. Beide partijen kunnen de dienstverleningsovereenkomst op elk ogenblik beëindigen zonder dat een schadevergoeding verschuldigd is, mits een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Het kantoor maakt in dat geval haar eindfactuur op, rekening houdende met de kosten en prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst.
  6. Een eindafrekening wordt opgesteld bij beëindiging van het dossier. Het kantoor is gerechtigd tussentijds voorschotten te vragen, die in mindering gebracht worden op de eindafrekening.
  7. Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van een geschil zullen partijen ernaar streven dit in der minne te regelen. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd, onverminderd het recht van het kantoor om een vordering in te stellen bij de rechtbanken van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de cliënt.

Langestraat 6

3202 Rillaar

www.advocaathavet.be

KBO 0817.977.046

Kantoorrek. BE27.1430.7479.3973

Derdenrek. 630.0950668.30